Obchodní podmínky

Jednatel:

Vladimír Čech

Lidická 1734, Roztoky, 252 63

IČO: 05257247, zapsaném Městském úřadem Černošice

e-mail: info@rudo.cz

tel.: +420 777 084 253

 

Naše obchodní podmínky při provádění překladů a korekcí vychází z následujících principů:

  1. Objednávky a vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi objednavatelem a poskytovatelem vzniká zasláním písemné objednávky ze strany objednavatele a jejím písemným potvrzením ze strany poskytovatele, nebo zasláním písemné nabídky poskytovatelem a jejím písemným potvrzením objednavatelem. Písemnou formou se přitom rozumí i objednávka ze strany objednavatele zaslaná prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), faxu a formou vyplnění elektronických objednávkových formulářů objednavatelem a následně potvrzená poskytovatelem.

  1. Cenové podmínky

Cena zakázky se řídí platným ceníkem poskytovatele, který rovněž obsahuje informace ohledně způsobu výpočtu výsledné ceny zakázky. Veškeré případně slevy z ceníkové ceny musí být mezi objednavatelem a poskytovatelem dojednány písemně před zahájením plnění ze strany poskytovatele.

  1. Plnění objednávky ‒ dodací podmínky

Plněním objednávky se rozumí provedení služeb obsažených ve smluvním ujednání mezi objednavatelem a poskytovatelem, a to vyhotovení překladu a jeho dodání objednavateli, zajištění korekcí a provedení dalších souvisejících jazykových služeb podle dohodnutých smluvních podmínek.

  1. Reklamace

Objednavatel je povinen uplatnit nároky na vady a nedodělky zakázky u poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne splnění zakázky. Reklamaci uplatňuje objednavatel vždy písemně.

  1. Důvěrnost informací

Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.

 

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty ZDE